banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่องเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่องเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต ของกระทรวงพลังงาน

คณะผู้บริหาร ข้าราขการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ร่วมกัน…

Download (PDF, 43KB)