banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล่ามฉับพลันในการจัดประชุมหารือระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมของประเทศญี่ปุ่น

*ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาhttps://energy.go.th/2015/wp-content/uploads/2022/01/จ้างล่าม.pdf