banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

*ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา