banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรม การประกวดบทความ วีดิทัศน์ และประชาสัมพันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

* ประกาศประกวดราคา      * เอกสารประกวดราคา      * TOR        * ราคากลาง