banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำงานด้านธุรการ และบริการห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

*ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา