banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรม การประกวดบทความ วีดิทัศน์ และประชาสัมพันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

*ประกาศยกเลิกประกวดราคา