banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร พร้อมเข้าเล่มไสกาว จำนวน ๑๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

*ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา