banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำงานด้านบัญชี และงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

*ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา