banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของที่ระลึก จำนวน ๓ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

*ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา