banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำงานด้านการวิเคราะห์ และประสานข้อมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

*ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา