banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

*ประกาศประกวดราคา

*เอกสารประกวดราคา

*ราคากลาง

*TOR