banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

*ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา