banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่าพาหนะในต่างประเทศ

*ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา