banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย

*ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา