banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำงานด้านเอกสารและประสานงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

*ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา