banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมประตูกระจกทางเข้าบริเวณชั้น ๑๔ ด้าน Low Zone โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

*ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา