banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำใบประกาศนียบัตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

*ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา