banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คระยะ เปลี่ยนถ่ายของเหลว พร้อมอะไหล่ รถยนต์ราชการ

* ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา