banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คระบบโดยเปลี่ยนถ่ายของเหลวและอะไหล่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 * ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา