banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการพลังงาน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 * ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา