banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบริการรถตู้ในต่างประเทศ

*ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา