banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คระบบเครื่องยนต์และเปลี่ยนถ่ายของเหลวพร้อมอะไหล่รถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน 4 กก – 9490 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

*ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา