banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนรอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ จำนวน 4 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

*ประกาศผู้ชนะการเสนรอราคา