banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (สนย.)

*ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง