banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาดูแลระบบ IP Phone ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

* ประกาศ      * เอกสารประกวดราคา    * TOR    * ราคากลาง