banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่าย GIN จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

*ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา