banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

*  ประกาศผู้ชนะ