banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานเรื่อง ประกาศผู้ฃนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผงหมึกเครื่องพิมพ์และเครื่องโทรสาร) จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

* ประกาศผู้ฃนะการเสนอราคา