banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ค่าเช่าอาคาร EnCo)

*ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง