banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตายาง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

*ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา