banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แม่ข่าย และอุปกรณ์สำรองข้อมูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

* ประกาศ       * เอกสารประกวดราคา     * TOR      * ราคากลาง