banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำงานด้านประสานงาน และจัดทำข้อมลการ พัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

*ประกาศผ้ซนะการเสนอราคา