banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

*ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา