banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ความเร็วไม่น้อยกว่า 50 แผ่นต่อนาที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

*ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา