banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการทำงานด้านผู้ช่วยปฏิบัติงานตรวจสอบภายในและงานธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

*ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา