banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานเรื่อง ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำงานด้านเอกสารและประสานงานโครงการลดการใช้ พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ 2561 (ส่วนที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

*ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา