banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและประสานงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

*ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา