banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานเรื่อง ประกาศผ้ชนะการเสนอราคา เช่าเช่าบริการอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

*ประกาศผ้ชนะการเสนอราคา