banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เหมาบริการผู้เชี่ยวชาญด้านการมีส่วนร่วมโครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ 2561 (ส่วนที่ 2)

*ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา