banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานเรื่อง ประกาศผู้ฃนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำงานด้านธุรการและประสานงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

*ประกาศผู้ฃนะการเสนอราคา