banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด สำนักงานปลัดกระทรวง พลังงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

*ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา