banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานเรื่อง ประกาศผ้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำงานด้านประสานงานภูมิภาคและส่วนกลางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

*ประกาศผ้ซนะการเสนอราคา