banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แม่ข่าย และอุปกรณ์สำรองข้อมูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

*ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา