banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล ความเร็วไม่น้อยกว่า 50 แผ่นต่อนาที จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

*ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา