banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กำหนดขอรับเอกสารในระบบ e-GP ตั้งแต่วันที่ 7 – 21 พฤศจิกายน 2561

*ประกาศประกวดราคา

*เอกสารประกวดราคา

*TOR

*ราคากลาง