banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องทำงานผู้บริหารของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

*ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา