banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ ขนาด 9 ที่นั่ง พร้อมนํ้ามันเชื้อเพลิงโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

*ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา