banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบเครือข่าย wifi ของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ยื่นข้อเสนอในวันที่ 4 ธันวาคม 2561

*ประกาศประกวดราคา

*เอกสารประกวดราคา

*TOR

*ราคากลาง