banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คระบบเครื่องยนต์และเปลี่ยนถ่ายของเหลวพร้อมอะไหล่จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

*ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา