banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (สนย.)

*ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง